Позив за предају научно-истраживачких радова у оквиру пројекта Медијска слика Републике Српске

0

На Институту за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци изводи се пројекат „Медијска слика Републике Српске‟. Пројекат се изводи у периоду април 2014 – април 2015. године. Пројекат се бави темом медија у служби грађана, односно демократском улогом медија у Републици Српској.

Пројекат се састоји из три дијела, односно три врсте специфичних истраживања и анализа која чине једну тематску цјелину: стручно-аналитичког, примијењено-истраживачког и научно-истраживачког. Стручно-аналитички сегментподразумијева писање стручних и аналитичких чланака и блогова о информативним написима у дневним листовима и водећим емисијама у нашим електронским медијима. Ови чланци се објављују на веб-сајту пројекта, а касније ће бити објављени и у зборнику. Примијењења истраживања се врше на тему читаности,гледаности и слушаности штампаних и електронских медија и програма (популарност и удио), и ставова грађана о медијским и другим друштвеним и културним питањима, а поједини њихови резултати користе се и у научно-истраживачке сврхе, будући да се сва испитивања јавног мњења раде у складу са највишим научно-истраживачким критеријима и принципима. Научно-истраживачки сегмент покриванаучна истраживања и студије – квалитативна и квантитативна – о медијима и јавном комуницирању у РС на теме попут вјесновриједности, одговорног новинарства, уређивачких политика, медијске етике, улоге медија у савременом друштву Републике Српске и сл. Ова истраживања и студијебиће публиковани на сајту medijskaslika.org, као инаучном зборнику/студији.

Овом приликом вас позивамо да учествујете у научно-истраживачком сегменту пројекта тако што ћете резултате ваших истраживања из оквирне теме пројекта припремити у облику научно-истраживачког рада и предати га за разматрање за објаву на нашем сајту, као и у зборнику радова, односно студији коју ћемо објавити по завршетку пројекта.

Оквирна тема

 Оквирна тема научно-истраживачког сегмента пројекта је одговорност и професионалност у медијима у Републици Српској и подразумијева истраживања медијског дискурса утемељена на најширим одредницама „одговорног“и “неодговорног“новинарскогдискурса. Унутар тих одредница, истраживачке подтеме могу да буду: политички односи с јавношћу, пропаганда, (хипер)сензационализам, вјесновриједност и објективност новинарског дискурса, јавни сервис у служби грађана, улога нових медија и друштвених мрежа у друштвеном комуницирању, итд.

На примјер, поједине теме за ваша истраживања могу бити: анализа дискурса медија у Републици Српској, према критеријумима попут вјесновриједности, одговорности или повјерења и сл; дугорочно праћење одређених особина медијских програма/новина према кључним ријечима, као што су: (не)једнака заступљеност политичких субјеката, квантитет и квалитет оглашавања, удио домаћег програма, извјештавање о актуелним темама итд; поређење централних информативних емисија водећих медија у Републици Српској у контексту постављања „дневног реда“; истраживање медијског „дневног реда“, са циљем долажења до података о томе који медиј у Републици Српској има водећу улогу у постављању „дневног реда“; истраживање и анализа програмске шеме јавног сервиса, односно контрастивно поређење са комерцијалним медијима, нпр. у свјетлу испуњавања законских обавеза; истраживање сензационалистичког дискурса у новим медијима; медијски дискурс у РС у вријеме изборне кампање у свјетлу одговорног новинарства; грађани и медији у свјетлу одговорног новинарства, итд.

Сви радови који буду предани за објављивање у овој студији проћи ће процес слијепе рецензије. Радове ћемо представити на сајту пројекта, као и на пригодној једнодневној конференцији, односно промоцији зборника – научне студије, гдје ће аутори кратко представити своје радове. Прихваћени радови биће хонорарисани.

Распоред послова и рокови везани за предају радова

Да би и овај дио пројекта угледао свјетлост дана, кључно је да се сви аутори дослиједно придржавају тематског оквира, рокова и термина, методолошког оквира и редакцијске стилистике. На жалост, радови који не испуњавају претходне услове неће бити разматрани за објаву на сајту и у зборнику.

Приједлог вашег рада

Када се одлучите за тему коју ћете истражити, напишите сажети приједлог вашег истраживачког рада дужине 400-600 ријечи (око једне стране). Овај приједлог треба да садржи пуни наслов рада, главне претпоставке и основне идеје које ће чинити ваш рад, те сажет опис методологије коју ћете примијенити. Другим ријечима, сажето опишите истраживање и рад који планирате предати.

Приједлози се шаљу електронском поштом на адресу a.bogdanic@medijskaslika.org, искључиво у формату .doc. При писању приједлога морају се користити системски фонтови (unicode) са јужнословенским дијакритикама.

Рок за предају приједлога рада

Рок за предају сажетка приједлога истраживања/истраживачког рада је 31. октобар 2014. године. 

Рок за одговор о прихватању приједлога истраживања

Одговор о прихватању вашег приједлога истраживања ћете добити до 15. новембра 2014. године.

Рок за предају радова

Истраживачи чији су приједлози прихваћени своје завршене радове треба да предају најкасније до 28. фебруара 2015. године. Овај рок се не може продужавати.

Рок за одговор о прихватању радова

Одговор о прихватању вашег рада ћете добити до 31. марта 2015. године.

Објава и презентација радова

 Прихваћени радови биће објављени на порталу medijskaslika.org у априлу 2015. године, а на конференцији и зборнику у јуну 2015. године.

 Критерији за евалуацију и прихватање приједлога радова

  1. Одабрана истраживачка тема одговара оквирној теми пројекта и зборника.
  2. Одабрана тема је научно занимљива и прихватљива.
  3. Одабрана методологија је примјерена истраживању предложене теме.
  4. Приједлог истраживачког рада је јасно и добро образложен.

Критерији за слијепу рецензију и прихватање завршених радова

У истраживању теме и писању овог рада аутор/ауторка је довољно истражио област, односно исцрпио најважније релевантне изворе који разматрају исту или сродну тему.

  1. Методологија која се користила у раду је одговарајућа и добро објашњена и примијењена.
  2. Образложења тврдњи и ставова у раду (разлози и докази) су одговарајући, односно научно прихватљиви.
  3. Структура рада је одговарајућа (поглавља и цјелине су функционални, параграфи добро обликовани и цјеловити; рад представља заокружену цјелину).
  4. Израз у раду јасан је и граматичан.
  5. Рад представља оригиналан и значајан научни, умјетнички или стручни допринос области којој припада.
  6. Рад је у потпуности припремљен у складу са редакцијском стилистиком пројекта/зборника.

Начин предаје радова

Радови се шаљу електронском поштом на адресу a.bogdanic@medijskaslika.org, или директно преко портала медијскаслика.орг (потребно је да се претходно региструјете). Ако се шаљу електронском поштом, радови се достављају као додаци (attachments) искључиво у формату .doc. При писању радова морају се користити системски фонтови (unicode) са нашим дијакритикама.

Упуте за припрему коначних радова

Аутори могу послати за објаву само оне радове чији су приједлози претходно прихваћени. Радови морају бити оригинални и претходно необјављивани. Предајом радова за публикацију на порталу и/или зборнику „Медијска слика Републике Српске“ аутори се обавезују да исте неће слати за објаву у другим часописима.

Ако рад није припремљен у складу са редакцијском стилистиком или није у складу са тематским оквиром, редакција ће обавијестити аутора о неприхватању рада за разматрање за објаву у року од петнаест дана од дана пријема рада. Ако је рад прихваћен за разматрање, редакција обавјештава аутора о одлуци уредништва након пријема анонимних рецензија.

Да би ваш рад био разматран за објаву, припремите га у потпуности у складу са редакцијском стилистиком пројекта.

Надамo се да ћете узети учешћа у овом пројекту и да ћете што прије доставити своје приједлоге радова.

Share.

About Author

Leave A Reply