Poziv za predaju naučno-istraživačkih radova u okviru projekta Medijska slika Republike Srpske

0

Na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci izvodi se projekat „Medijska slika Republike Srpske‟. Projekat se izvodi u periodu april 2014 – april 2015. godine. Projekat se bavi temom medija u službi građana, odnosno demokratskom ulogom medija u Republici Srpskoj.

Projekat se sastoji iz tri dijela, odnosno tri vrste specifičnih istraživanja i analiza koja čine jednu tematsku cjelinu: stručno-analitičkog, primijenjeno-istraživačkog i naučno-istraživačkog. Stručno-analitički segmentpodrazumijeva pisanje stručnih i analitičkih članaka i blogova o informativnim napisima u dnevnim listovima i vodećim emisijama u našim elektronskim medijima. Ovi članci se objavljuju na veb-sajtu projekta, a kasnije će biti objavljeni i u zborniku. Primijenjenja istraživanja se vrše na temu čitanosti,gledanosti i slušanosti štampanih i elektronskih medija i programa (popularnost i udio), i stavova građana o medijskim i drugim društvenim i kulturnim pitanjima, a pojedini njihovi rezultati koriste se i u naučno-istraživačke svrhe, budući da se sva ispitivanja javnog mnjenja rade u skladu sa najvišim naučno-istraživačkim kriterijima i principima. Naučno-istraživački segment pokrivanaučna istraživanja i studije – kvalitativna i kvantitativna – o medijima i javnom komuniciranju u RS na teme poput vjesnovrijednosti, odgovornog novinarstva, uređivačkih politika, medijske etike, uloge medija u savremenom društvu Republike Srpske i sl. Ova istraživanja i studijebiće publikovani na sajtu medijskaslika.org, kao inaučnom zborniku/studiji.

Ovom prilikom vas pozivamo da učestvujete u naučno-istraživačkom segmentu projekta tako što ćete rezultate vaših istraživanja iz okvirne teme projekta pripremiti u obliku naučno-istraživačkog rada i predati ga za razmatranje za objavu na našem sajtu, kao i u zborniku radova, odnosno studiji koju ćemo objaviti po završetku projekta.

Okvirna tema

 Okvirna tema naučno-istraživačkog segmenta projekta je odgovornost i profesionalnost u medijima u Republici Srpskoj i podrazumijeva istraživanja medijskog diskursa utemeljena na najširim odrednicama „odgovornog“i “neodgovornog“novinarskogdiskursa. Unutar tih odrednica, istraživačke podteme mogu da budu: politički odnosi s javnošću, propaganda, (hiper)senzacionalizam, vjesnovrijednost i objektivnost novinarskog diskursa, javni servis u službi građana, uloga novih medija i društvenih mreža u društvenom komuniciranju, itd.

Na primjer, pojedine teme za vaša istraživanja mogu biti: analiza diskursa medija u Republici Srpskoj, prema kriterijumima poput vjesnovrijednosti, odgovornosti ili povjerenja i sl; dugoročno praćenje određenih osobina medijskih programa/novina prema ključnim riječima, kao što su: (ne)jednaka zastupljenost političkih subjekata, kvantitet i kvalitet oglašavanja, udio domaćeg programa, izvještavanje o aktuelnim temama itd; poređenje centralnih informativnih emisija vodećih medija u Republici Srpskoj u kontekstu postavljanja „dnevnog reda“; istraživanje medijskog „dnevnog reda“, sa ciljem dolaženja do podataka o tome koji medij u Republici Srpskoj ima vodeću ulogu u postavljanju „dnevnog reda“; istraživanje i analiza programske šeme javnog servisa, odnosno kontrastivno poređenje sa komercijalnim medijima, npr. u svjetlu ispunjavanja zakonskih obaveza; istraživanje senzacionalističkog diskursa u novim medijima; medijski diskurs u RS u vrijeme izborne kampanje u svjetlu odgovornog novinarstva; građani i mediji u svjetlu odgovornog novinarstva, itd.

Svi radovi koji budu predani za objavljivanje u ovoj studiji proći će proces slijepe recenzije. Radove ćemo predstaviti na sajtu projekta, kao i na prigodnoj jednodnevnoj konferenciji, odnosno promociji zbornika – naučne studije, gdje će autori kratko predstaviti svoje radove. Prihvaćeni radovi biće honorarisani.

Raspored poslova i rokovi vezani za predaju radova

Da bi i ovaj dio projekta ugledao svjetlost dana, ključno je da se svi autori doslijedno pridržavaju tematskog okvira, rokova i termina, metodološkog okvira i redakcijske stilistike. Na žalost, radovi koji ne ispunjavaju prethodne uslove neće biti razmatrani za objavu na sajtu i u zborniku.

Prijedlog vašeg rada

Kada se odlučite za temu koju ćete istražiti, napišite sažeti prijedlog vašeg istraživačkog rada dužine 400-600 riječi (oko jedne strane). Ovaj prijedlog treba da sadrži puni naslov rada, glavne pretpostavke i osnovne ideje koje će činiti vaš rad, te sažet opis metodologije koju ćete primijeniti. Drugim riječima, sažeto opišite istraživanje i rad koji planirate predati.

Prijedlozi se šalju elektronskom poštom na adresu a.bogdanic@medijskaslika.org, isključivo u formatu .doc. Pri pisanju prijedloga moraju se koristiti sistemski fontovi (unicode) sa južnoslovenskim dijakritikama.

Rok za predaju prijedloga rada

Rok za predaju sažetka prijedloga istraživanja/istraživačkog rada je 31. oktobar 2014. godine. 

Rok za odgovor o prihvatanju prijedloga istraživanja

Odgovor o prihvatanju vašeg prijedloga istraživanja ćete dobiti do 15. novembra 2014. godine.

Rok za predaju radova

Istraživači čiji su prijedlozi prihvaćeni svoje završene radove treba da predaju najkasnije do 28. februara 2015. godine. Ovaj rok se ne može produžavati.

Rok za odgovor o prihvatanju radova

Odgovor o prihvatanju vašeg rada ćete dobiti do 31. marta 2015. godine.

Objava i prezentacija radova

 Prihvaćeni radovi biće objavljeni na portalu medijskaslika.org u aprilu 2015. godine, a na konferenciji i zborniku u junu 2015. godine.

 Kriteriji za evaluaciju i prihvatanje prijedloga radova

  1. Odabrana istraživačka tema odgovara okvirnoj temi projekta i zbornika.
  2. Odabrana tema je naučno zanimljiva i prihvatljiva.
  3. Odabrana metodologija je primjerena istraživanju predložene teme.
  4. Prijedlog istraživačkog rada je jasno i dobro obrazložen.

Kriteriji za slijepu recenziju i prihvatanje završenih radova

U istraživanju teme i pisanju ovog rada autor/autorka je dovoljno istražio oblast, odnosno iscrpio najvažnije relevantne izvore koji razmatraju istu ili srodnu temu.

  1. Metodologija koja se koristila u radu je odgovarajuća i dobro objašnjena i primijenjena.
  2. Obrazloženja tvrdnji i stavova u radu (razlozi i dokazi) su odgovarajući, odnosno naučno prihvatljivi.
  3. Struktura rada je odgovarajuća (poglavlja i cjeline su funkcionalni, paragrafi dobro oblikovani i cjeloviti; rad predstavlja zaokruženu cjelinu).
  4. Izraz u radu jasan je i gramatičan.
  5. Rad predstavlja originalan i značajan naučni, umjetnički ili stručni doprinos oblasti kojoj pripada.
  6. Rad je u potpunosti pripremljen u skladu sa redakcijskom stilistikom projekta/zbornika.

Način predaje radova

Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu a.bogdanic@medijskaslika.org, ili direktno preko portala medijskaslika.org (potrebno je da se prethodno registrujete). Ako se šalju elektronskom poštom, radovi se dostavljaju kao dodaci (attachments) isključivo u formatu .doc. Pri pisanju radova moraju se koristiti sistemski fontovi (unicode) sa našim dijakritikama.

Upute za pripremu konačnih radova

Autori mogu poslati za objavu samo one radove čiji su prijedlozi prethodno prihvaćeni. Radovi moraju biti originalni i prethodno neobjavljivani. Predajom radova za publikaciju na portalu i/ili zborniku „Medijska slika Republike Srpske“ autori se obavezuju da iste neće slati za objavu u drugim časopisima.

Ako rad nije pripremljen u skladu sa redakcijskom stilistikom ili nije u skladu sa tematskim okvirom, redakcija će obavijestiti autora o neprihvatanju rada za razmatranje za objavu u roku od petnaest dana od dana prijema rada. Ako je rad prihvaćen za razmatranje, redakcija obavještava autora o odluci uredništva nakon prijema anonimnih recenzija.

Da bi vaš rad bio razmatran za objavu, pripremite ga u potpunosti u skladu sa redakcijskom stilistikom projekta.

Nadamo se da ćete uzeti učešća u ovom projektu i da ćete što prije dostaviti svoje prijedloge radova.

Share.

About Author

Leave A Reply